Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

Mgr. Monika Klučiarová FotoMoni

pre E-SHOP www.krojovanebabatka.sk

 

 

Napriek mojej snahe o rýchle a pohodlné vybavenie všetkých vašich objednávok, ani ja sa občas nevyhneme drobným komplikáciám. Pre tieto prípady sme vypracovali tieto Obchodné podmienky. Akékoľvek iné dotazy prijímam na krojovanebabatka@krojovanebabatka.sk, resp. telefonicky na čísle 0917 577 914.

 1. PREDMET ÚPRAVY
 2. DEFINÍCIE
 3. UZATVÁRANIE KÚPNYCH ZMLÚV
 4. KÚPNA CENA TOVARU
 5. ČAS DODANIA (DODACIA LEHOTA)
 6. MIESTO DODANIA
 7. SPÔSOB DORUČENIA TOVARU DO MIESTA DODANIA
 8. DODANIE TOVARU
 9. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY
 10. ODVOLANIE OBJEDNÁVKY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
 11. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, REKLAMAČNÉ PODMIENKY
 12. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA VOP
 14. PREDMET ÚPRAVY

Tieto Obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti kupujúceho a Mgr. Moniky Klučiarovej FotoMoni, s miestom podnikania: J. C. Hronského 1173/15, 953 01 Zlaté Moravce, SR, IČO: 48 037 851, DIČ: 1078184151, zapísanej v Živnostenskom registri Okresného úradu Nitra, č.: 430-49736 (ďalej len „Predávajúca“) pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu, cez E-shop umiestnený na internetovej stránke www.krojovanebabatka.sk (ďalej tiež ako „VOP“).

 1. DEFINÍCIE

Pojmy definované v tomto článku 2. majú na účely týchto VOP význam uvedený v nasledovných bodoch tohto článku.

 1. E-Shop je internetový obchod predávajúcej umiestnený na internetovej stránke www.krojovanebabatka.sk umožňujúci nakupovanie tovaru ponúkaného predávajúcou na uvedenej stránke.
 2. Registrácia je vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov o kupujúcom vrátane osobných údajov. S registráciou sa spájajú určité výhody poskytované predávajúcou ako napr. jednoduchší nákupný proces pri opätovnom nákupe. Registrácia nie je povinná.
 3. Kupujúci je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez E-shop a uzavrieť s predávajúcou kúpnu zmluvu ohľadom tovaru ponúkaného cez E-shop, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez E-shop odoslala záväznú objednávku a doručila ju predávajúcej. Za kupujúceho právnickú osobu koná jej štatutárny orgán alebo zástupca.
 4. Oprávnená osoba osobou je osoba, odlišná od kupujúceho, uvedená v záväznej objednávke ako osoba, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný. Uvedenie mena oprávnenej osoby v objednávkovom formulári sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.
 5. Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci najmä fakturačné údaje kupujúceho v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska a telefónne číslo, dodacie informácie v identickom rozsahu, spôsob platby, spôsob a cenu doručenia tovaru do miesta dodania, označenie objednaného tovaru a kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane DPH.
 6. Aktuálna ponuka tovaru je ponuka tovaru, ktorá je zverejnená na príslušnej internetovej stránke krojovanebabatka.sk, ktorá obsahuje najmä textové označenie tovaru a informáciu o aktuálnej cene. Zmeny aktuálnej ponuky tovaru (vrátane cenových zmien) sú účinné od momentu ich zverejnenia na internetovej stránke. Na kúpne zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou aktuálnej ponuky tovaru sa táto zmena nevzťahuje. Tovarom sú najmä kalendáre v rámci projektu predávajúcej – Krojované bábätká ale aj iné služby poskytované predávajúcou (predovšetkým fotografické služby).
 1. UZATVÁRANIE KÚPNYCH ZMLÚV
  1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej predávajúca dodá kupujúcemu objednaný tovar alebo službu (ďalej len „kúpna zmluva“, alebo tiež „zmluva“) dochádza tak, že predávajúca zašle kupujúcemu návrh zmluvy na ním uvedený e-mail, ktorý uviedol v kontaktnom formulári alebo v maily zaslanom predávajúcej, a Kupujúci následne písomne potvrdí prijatie návrhu zmluvy. K uzavretiu zmluvy dôjde prijatím písomnej informácie od kupujúceho, že zmluvu prijíma. K dodatočnému podpisu zmluvy v listinnej podobe za službu objednanú online dochádza spravidla pri samotnom dodaní/vykonaní služby.
  2. Návrh na uzavretie zmluvy prostredníctvom e-shopu (ďalej len „objednávka“) je objednávka kupujúceho adresovaná predávajúcej, ktorú možno uskutočniť iba vyplnením Objednávkového formuláru na internetovej stránke  www.krojovanebabatka.sk a jeho odoslaním cez E-shop (vložením tovaru do košíka). Objednávka sa ďalej viac nepotvrdzuje. Ide o záväznú objednávku s povinnosťou úhrady.
  3. Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.
  4. Objednávku je možné uskutočniť aj bez registrácie.
  5. Objednávka obsahuje vyjadrenie súhlasu kupujúceho s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, čím kupujúci zároveň vyhlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé a že bol poučený o možnosti odstúpiť od kúpnej zmluvy.
  6. Potvrdenie objednávky je včasné písomné vyhlásenie predávajúcej, že objednávku kupujúceho prijíma.
  7. Kupujúci nemá nárok na uzavretie kúpnej zmluvy. Predávajúca je oprávnená odmietnuť objednávku aj bez uvedenia dôvodu.
  8. Kúpna zmluva uzatváraná prostredníctvom e-shopu je uzavretá okamihom, keď je potvrdenie objednávky doručené kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu. Predmetom uzavretej kúpnej zmluvy je záväzok predávajúcej dodať kupujúcemu objednaný tovar do určeného miesta dodania a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a náklady na doručenie (ďalej len „poštovné“).
  9. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a predávajúcej. Návrh na zmenu obsahu kúpnej zmluvy nie je predávajúca povinná prijať.
 2. KÚPNA CENA TOVARU
  1. Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky. Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro. V kúpnej cene je zahrnuté balné.
  2. Kúpna cena tovaru nezahŕňa poštovné, ktoré bude kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu doručenia tovaru do miesta dodania, ktorý si kupujúci zvolil.
  3. Všetky akcie platia do vypršania času, na ktorý boli stanovené, resp. do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.
  4. Po uzavretí kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu vrátane poštovného (ďalej spolu ako „Celková cena“) predávajúcej jedným z nasledujúcich spôsobov, spomedzi ktorých je kupujúci oprávnený vybrať si pri objednávaní tovaru:
   • platba bankovým prevodom vopred
   • dobierka – platba v hotovosti pri prevzatí tovaru – táto služba je spoplatnená sumou 1,00 EUR
  5. Záväzok kupujúceho zaplatiť Celkovú cenu je splnený momentom pripísania Celkovej ceny na účet predávajúcej alebo odovzdaním Celkovej ceny pracovníkovi alebo zazmluvnenému partnerovi doručovateľa.
  6. Pri platení bankovým prevodom vopred sú platobné údaje predávajúcej uvedené v správe doručenej na e-mailovú adresu kupujúceho, ktorý je platbu oprávnený realizovať buď bankovým prevodom, alebo vkladom hotovosti na účet predávajúcej. Kupujúcemu je po vykonaní platby zaslaný potvrdzujúci mail alebo SMS o pripísaní celkovej sumy na účet predávajúcej. Pri platbe je kupujúci povinný uviesť správny variabilný symbol. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí byť platba správne priradená k jeho platbe.
  7. Bankové spojenie predávajúcej:

IBAN: SK42 8360 5207 0042 0622 4286

BIC: BREXSKBX

 1. ČAS DODANIA (DODACIA LEHOTA)
  1. Dodacia lehota, v ktorej je predávajúca povinná dodať kupujúcemu dostupný tovar je 7 pracovných dní odo dňa pripísania celkovej ceny na účet predávajúcej.
  2. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k objednávke kupujúceho.
  3. V prípade, ak predávajúca zistí, že tovar z objednávky je nedostupný, predávajúca kupujúceho o tejto skutočnosti informuje a ponúkne mu možnosť objednávku zrušiť. Ak bola kúpna cena za tovar už zaplatená, predávajúca kupujúcemu uhradené peniaze za nedostupný tovar vráti.
 2. MIESTO DODANIA
  1. Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania.
 3. SPÔSOB DORUČENIA TOVARU DO MIESTA DODANIA
  1. Spôsob doručenia tovaru si môže kupujúci vybrať z jednotlivých spôsobov doručovania Zásielkovne.sk:
   • prostredníctvom výdajných miest Zásielkovne
   • prostredníctvom zazmluvnených partnerov Zásielkovne:

–  GLS,

–  Slovenská pošta,

 

 

 1. DODANIE TOVARU
  1. Záväzok predávajúcej dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo oprávnenej osobe v mieste dodania. Súčasťou zásielky je pribalený daňový doklad.
 2. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY
  1. Zodpovednosť za vady tovaru, vrátane záruky za akosť, pri vzťahoch, ktoré vznikli medzi predávajúcou a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
  2. Zodpovednosť za vady tovaru pri vzťahoch, ktoré vznikli medzi predávajúcou a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom sa riadia zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“).
 3. ODVOLANIE OBJEDNÁVKY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
  1. Dokiaľ tovar nebol kupujúcemu odoslaný, môže kupujúci objednávku odvolať (storno objednávky). V prípade odvolania objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky. V prípade, ak už bola zaplatená kúpna cena a došlo k odvolaniu objednávky podľa tohto bodu VOP, predávajúca vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 14 pracovných dní bezhotovostným prevodom na účet uvedený kupujúcim, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.
  2. Odvolanie objednávky alebo odstúpenie od zmluvy je možné urobiť elektronicky zaslaním mailu na krojovanebabatka@krojovanebabatka.sk alebo telefonicky na číslo 0917 577 914.
  3. V odvolaní objednávky, ako aj v odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť Vaše meno a priezvisko, e-mail, číslo objednávky, popis objednaného tovaru, ako aj číslo účtu na účely vrátenia platby.
  4. V prípade odstúpenia od zmluvy prostredníctvom elektronickej pošty, je predávajúca povinná zaslať kupujúcemu e-mail potvrdzujúci prijatie odstúpenia od zmluvy.
  5. Po odstúpení od zmluvy je predávajúca povinná:
   • prevziať tovar späť od kupujúceho, pričom kupujúci je povinný zaslať tovar na adresu miesta podnikania predávajúcej alebo ho na tej adrese osobne odovzdať. Odporúčam tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou alebo ho poistiť proti škodám spôsobeným jeho prepravou s priložením kópie daňového dokladu – faktúry,
   • vrátiť kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou.
  6. Predávajúca nie je povinná uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolí iný spôsob doručenia tovaru, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcou. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcou.
  7. Predávajúca si vyhradzuje právo zadržať vrátenie kúpnej ceny až do momentu vrátenia tovaru kupujúcim, príp. preukázania zaslania tovaru predávajúcej. V prípade vrátenia poškodeného tovaru a/alebo tovaru, ktorého hodnota je znížená v dôsledku takého zaobchádzania, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru, predávajúca je oprávnená ponechať si uhradenú kúpnu cenu, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodneme inak.
  8. Kupujúci je povinný najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcej osobne. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcej znáša kupujúci.
  9. Predávajúca je oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:
   • ak pri platbe na účet predávajúcej kupujúci nezaplatil Celkovú cenu ani v lehote 30 dní od potvrdenia objednávky,
   • ak kupujúci, ktorý objednávku neodvolal a/alebo od zmluvy neodstúpil, neprevezme objednaný tovar
   • ak aj napriek všetkému úsiliu predávajúcej nie je schopná dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný.
  10. Odstúpenie predávajúcej od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia od zmluvy vo forme e-mailu. Už zaplatenú kúpnu cenu vráti predávajúca kupujúcemu v lehote 14 dní od odstúpenia od zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.
  11. Odstúpenie predávajúcej od zmluvy sa nedotýka jej nároku na náhradu nákladov vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru.
 4. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, REKLAMAČNÉ PODMIENKY
  1. Ak je kupujúci spotrebiteľom (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania)  na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a týchto reklamačných podmienok. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok.
  2. Kupujúci je povinný preukázať nákup tovaru dokladom o kúpe. Lehota pre vybavenie reklamácie beží od predania/doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu. Tovar by mal byť pri preprave zabalený vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu, mal by byť čistý a kompletný.
  3. Predávajúca je povinná bezodkladne, najneskôr do 3 dní, rozhodnúť o reklamácii, prípadne o tom, že je k rozhodnutiu potrebné odborné posúdenie. Reklamáciu, vrátane odstránenia vady, predávajúca vysporiada bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia, ak sa s kupujúcim písomne nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto doby má kupujúci rovnaké práva, akoby sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy.
  4. Ak predávajúca odmietne odstrániť vadu veci, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny alebo odstúpiť od zmluvy.
  5. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
 5. pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby táto bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto opravy vady výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby,
  1. pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) alebo zľavu z ceny
  2. Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie. Záruka za akosť sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia. Predávajúca sa zaväzuje o vyriešenie reklamácie kupujúceho informovať e-mailom alebo prostredníctvom SMS ale zároveň aj písomne v súlade so zákonom. V súvislosti s uplatnením reklamácie náleží kupujúcemu náhrada účelne vynaložených nákladov.
  3. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním
 6. k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
 7. nesprávnym, či násilným zaobchádzaním s výrobkom,
 8. používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
 9. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
 10. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
 11. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.
 12. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  1. Predávajúca spracúva osobné údaje fyzických osôb – kupujúcich, potenciálnych zákazníkov a osôb, ktoré vykonali registráciu na webovej stránke predávajúcej (ďalej spolu ako “dotknuté osoby“) v rozsahu, spôsobom a za účelom, ktorý je v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a taktiež s Nariadením EPaR (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016.
  2. Predávajúca spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu:
   • titul,
   • meno,
   • priezvisko,
   • dátum narodenia,
   • bydlisko,
   • e-mailová adresa,
   • fakturačná adresa,
   • adresa dodania tovaru,
   • kontaktné telefónne číslo,
   • cookies
   • IBAN,BICza účelom uzavretia a plnenia kúpnej zmluvy a plnenia záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, ako aj v predzmluvných vzťahoch s dotknutými osobami. Spracúva ich najmä pri vybavovaní objednávok, vystavovaní faktúr, doručovaní objednaného tovaru, evidencii objednávok a kúpnych zmlúv, registrovaní prostredníctvom E-shopu a pri vybavovaní prípadných reklamácií. Získané údaje používa aj na tvorbu personalizovaných odporúčaní produktov a služieb (odporúčania na eshope, obsah noviniek a akcii doručovaných do emailu, newsletter), marketing na E-shope.
  3. Pri prihlásení sa k odberu noviniek a akcii – udelením súhlasu predávajúcej dotknutá osoba vyjadruje svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na marketingové účely v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo a cookies, najmä za účelom zasielania marketingových noviniek, akcii a informácií formou elektronickej správy odoslanej na uvedenú e-mailovú adresu.
  4. Dotknutá osoba udeľuje predávajúcej súhlas so spracovaním osobných údajov na uvedený účel na dobu 5 rokov od neskoršieho z nasledovných dní: (i) odo dňa ich poskytnutia alebo (ii) od dňa vykonania posledného nákupu (ďalej len „doba platnosti súhlasu“).
  5. Súhlas so spracovaním osobných údajov na tento účel, resp. so zasielaním marketingových informácií je dotknutá osoba oprávnená kedykoľvek odvolať a to prostredníctvom žiadosti odoslanej na krojovanebabatka@krojovanebabatka.sk .
  6. Predávajúca po uplynutí doby platnosti súhlasu, alebo po obdržaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov zabezpečí bezodkladne blokovanie a likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby.
  7. Predávajúca vyhlasuje, že spracúva len správne, úplné, a podľa možností aktualizované osobné údaje dotknutých osôb starších ako 16 rokov. Zabezpečuje, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá vymedzenému účelu a po splnení účelu ich spracúvania zabezpečí ich likvidáciu. Osobné údaje dotknutých osôb spracúva v súlade s dobrými mravmi a dbá, aby nedošlo k ich neoprávnenému sprístupnenie, poškodeniu, zničeniu, strate, zmene, alebo akémukoľvek inému neprípustnému spôsobu spracúvania.
  8. Dotknutá osoba čestne vyhlasuje, že je staršia ako 16 rokov a je oprávnená svoje osobné údaje poskytnúť predávajúcej, príp. subjektom vykonávajúcim doručenie objednaného tovaru.
  9. Dotknutá osoba vyhlasuje že bola poučená o nasledovných právach dotknutej osoby:
   • Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti na e-mailovú adresu krojovanebabatka@krojovanebabatka.sk vyžadovať:
  10. od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby
  11. presné informácie o zdroji, z ktorého predávajúca získala jej osobné údaje na spracúvanie,
  12. zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  13. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  14. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
  15. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
   • Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti odoslanej na email krojovanebabatka@krojovanebabatka.sk namietať voči
  16. využívaniu jeho osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, e-mail, telefonický kontakt a adresa na účely marketingu v elektronickom styku, poštovom styku
  17. jej profilovaniu s využitím cookies
   1. Kupujúci je oprávnený pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov.
   2. Ustanovenia o podmienkach spracúvania osobných údajov dotknutých osôb, ako aj o právach kupujúceho ako dotknutej osoby v zmysle tohto článku VOP platia pre všetky dotknuté osoby primerane.
   3. Cookies Súbory

Cookie sú malé textové súbory, ktoré pri návšteve webovej stránky ukladá prehliadač v počítači alebo zariadení návštevníka. Súbory cookie umožňujú webovej stránke rozpoznať zariadenie používateľa a zapamätať si určité informácie o vašich reláciách počas Vášho pripojenia.
Na čo používame súbory cookie?                                                                                                          Internetová stránka predávajúcej používa cookies, ktoré pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.

 1. V súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov sa predpokladá podľa §13 ods. 1 písm. b) a f) Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov, že údaje budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám pre účely nevyhnutné na plnenie zmluvy (objednávky) a rovnako pre účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa (vedenie účtovníctva, správa siete):
  • Zásielkovňa s. r. o., so sídlom Kopčianska 3954/39, 851 01 Bratislava, IČO: 48136999, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 105158/B
  • Externý správca siete
 2. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA VOP
  1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018
  2. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.krojovanebabatka.sk.
  3. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov. V prípade rozporu týchto VOP so všeobecne záväznou právnou úpravou má prednosť všeobecne záväzná právna úprava.
  4. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.