Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Občianske združenie KROJOVANÉ BÁBÄTKÁ 

pre E-SHOP eshop.krojovanebabatka.sk

Napriek snahe o rýchle a bezchybné vybavenie všetkých vašich objednávok sa občas nevyhneme drobným komplikáciám. Pre takéto prípady sme vypracovali tieto Obchodné podmienky, ktoré upravujú vzťahy medzi občianskym združením KROJOVANÉ BÁBÄTKÁ (ako Predávajúcim) a kupujúcimi, ktoré vznikajú na základe kúpnej zmluvy.

 1. PREDMET ÚPRAVY
 2. DEFINÍCIE
 3. KÚPNA ZMLUVA
 4. KÚPNA CENA TOVARU
 5. MIESTO A SPÔSOB DODANIA TOVARU
 6. ZÁRUČNÁ DOBA
 7. STORNO OBJEDNÁVKY
 8. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A REKLAMAČNÉ PODMIENKY
 9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA VOP
 1. PREDMET ÚPRAVY

Tieto Obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a kupujúcich, ktoré vznikajú pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu, cez E-shop umiestnený na internetovej stránke eshop.krojovanebabatka.sk (ďalej tiež ako „VOP“).

 1. DEFINÍCIE

Pojmy definované v tomto článku 2. majú na účely týchto VOP význam uvedený v nasledovných bodoch tohto článku.

Predávajúci je občianske združenie KROJOVANÉ BÁBÄTKÁ, IČO: 55 644 937, so sídlom J. C. Hronského 1173/15, 953 01 Zlaté Moravce, registrované MV SR pod č. VVS/1-900/90-67082 v zastúpení štatutárom – Monika Klučiarová

Kupujúci je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez E-shop a uzavrieť s predávajúcim kúpnu zmluvu ohľadom tovaru ponúkaného cez E-shop, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez E-shop odoslala predávajúcemu záväznú objednávku. Za kupujúceho ako právnickú osobu koná jej štatutárny orgán alebo zástupca.

E-Shop je internetový obchod predávajúceho umiestnený na internetovej stránke eshop.krojovanebabatka.sk umožňujúci nakupovanie tovaru ponúkaného predávajúcim na uvedenej stránke.

Registrácia je vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov o kupujúcom vrátane osobných údajov. S registráciou sa spájajú určité výhody poskytované predávajúcim ako napr. jednoduchší nákupný proces pri opätovnom nákupe. Registrácia nie je povinná.

Oprávnená osoba je osoba, odlišná od kupujúceho, uvedená v záväznej objednávke ako osoba, ktorej má byť objednaný tovar doručený. Uvedenie mena oprávnenej osoby v objednávkovom formulári sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.

Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci najmä fakturačné a dodacie údaje kupujúceho v rozsahu meno, priezvisko, adresa dodania /bydliska, e-mailovú adresu a telefónne číslo,  spôsob platby, spôsob a cenu doručenia tovaru do miesta dodania, označenie objednaného tovaru a kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane DPH.

Aktuálna ponuka tovaru je ponuka tovaru, ktorá je zverejnená na príslušnej internetovej stránke eshop.krojovanebabatka.sk, ktorá obsahuje najmä textové označenie tovaru a informáciu o aktuálnej cene. Zmeny aktuálnej ponuky tovaru (vrátane cenových zmien) sú účinné od momentu ich zverejnenia na internetovej stránke. Na kúpne zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou aktuálnej ponuky tovaru sa táto zmena nevzťahuje. Tovarom sú najmä kalendáre a kniha v rámci projektu Krojované bábätká.

 1. KÚPNA ZMLUVA

Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim do internetového obchodu, e-shopu alebo zaslanie cenovej ponuky kupujúcemu. Kúpna zmluva vzniká odoslaním záväzného objednávkového formulára kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom, avšak  na vznik zmluvy nemá toto potvrdenie žiadny vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že sa tovar vypredal. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe kúpnej  budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Ak vznikne pre potrebu kupujúceho preklad textu zmluvy platí, že v prípade sporu o výklad pojmov platí výklad zmluvy v slovenskom jazyku.

Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webovej stránke predávajúceho eshop.krojovanebabatka.sk je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

Objednávka obsahuje vyjadrenie súhlasu kupujúceho s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, čím kupujúci zároveň  vyhlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé a že bol poučený o možnosti odstúpiť od kúpnej zmluvy.

 1. KÚPNA CENA TOVARU

Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky. Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro. V kúpnej cene je zahrnuté balné.

Kúpna cena tovaru nezahŕňa poštovné, ktoré bude kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu doručenia tovaru do miesta dodania, ktorý si kupujúci zvolil.

Všetky akcie platia do vypršania času, na ktorý boli stanovené, resp. do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.

Po uzavretí kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu vrátane poštovného (ďalej spolu ako „Celková cena“) predávajúcemu jedným z nasledujúcich spôsobov, spomedzi ktorých je kupujúci oprávnený vybrať si pri objednávaní tovaru:

 1. platba bankovým prevodom vopred
 2. dobierka – platba v hotovosti pri prevzatí tovaru – táto služba je spoplatnená sumou 1,00 EUR

Záväzok kupujúceho zaplatiť Celkovú cenu je splnený momentom pripísania Celkovej ceny na účet predávajúceho alebo odovzdaním Celkovej ceny pracovníkovi alebo zazmluvnenému partnerovi doručovateľa.

Pri platení bankovým prevodom vopred sú platobné údaje predávajúceho uvedené v správe doručenej na e-mailovú adresu kupujúceho, ktorý je platbu oprávnený realizovať buď bankovým prevodom, alebo vkladom hotovosti na účet predávajúceho. Kupujúcemu je po vykonaní platby zaslaný potvrdzujúci mail alebo SMS o pripísaní celkovej sumy na účet predávajúceho. Pri platbe je kupujúci povinný uviesť správny variabilný symbol. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí byť platba správne priradená k jeho platbe.

Bankové spojenie predávajúceho:

IBAN: SK10 8330 0000 0028 0268 1441

BIC: FIOZSKBAXXX

 1. MIESTO A SPÔSOB DODANIA TOVARU

Záväzok dodať tovar je splnený odovzdaním tovaru kupujúcemu resp. oprávnenej osobe uvedenej v objednávke v mieste dodania. Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania.

Tovar posielame:

 • Slovenskou poštou formou listu/balíka alebo listovej/balíkovej dobierky, prípadne
 • kuriérom.

K dodacej lehote treba preto pripočítať bežne 1-3 pracovné dni, ktoré trvá doručenie prostredníctvom Slovenskej pošty, prípadne 1 pracovný deň pre doručenie kuriérskou službou.

O tom, že Vaša objednávka bola odovzdaná prepravcovi alebo je pripravená na osobný odber vás budeme informovať e-mailom. Ak vám tovar nebol doručený ani do 7 dní po našom e-maile resp. SMS správe, kontaktujte, prosím, svoju dodávaciu poštu aj nás. Bližšie informácie o vašom balíku a možných dôvodoch jeho nedoručenia vám poskytneme po preverení.

Kupujúci je povinný prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie. Prevzatie tovaru kupujúci písomne potvrdí v dodacom liste, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Účtovný doklad (faktúra), ktorý zároveň slúži ako záručný list, obdrží zákazník emailom (pokiaľ si nepraje inak).

Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak kupujúci neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa nám vráti späť, máme právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru). Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode.

Nezodpovedáme za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú nesprávne zadanou adresou prijímateľa. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste dodania. Prevzatím tovaru prechádza na kupujúceho rovnako nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia.

Pri prevzatí zásielky je kupujúci oprávnený skontrolovať zásielku, či nebol poškodený obal zásielky (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez vád. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru je kupujúci oprávnený zásielku neprevziať.

 1. ZÁRUČNÁ DOBA

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim, ak nie je uvedené inak.

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za:

 1. dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky kupujúcim, ak bola objednávka akceptovaná
 2. odoslanie tovaru bez vád
 3. dodanie tovaru v množstve podľa objednávky, za predpokladu, že došlo k jej akceptácii
 4. zaslanie daňového dokladu – faktúry emailom.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za:

 1. oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa/kupujúceho
 2. STORNO OBJEDNÁVKY

Dokiaľ tovar nebol kupujúcemu odoslaný, môže kupujúci objednávku odvolať (storno objednávky). V prípade odvolania objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky. V prípade, ak už bola zaplatená kúpna cena a došlo k odvolaniu objednávky podľa tohto bodu VOP, predávajúci vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 14 pracovných dní bezhotovostným prevodom na účet uvedený kupujúcim, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

Odvolanie objednávky alebo odstúpenie od zmluvy je možné urobiť elektronicky zaslaním mailu na krojovanebabatka@krojovanebabatka.sk alebo telefonicky na číslo +421 917 577 914.

V odvolaní objednávky je potrebné uviesť Vaše meno a priezvisko, e-mail, číslo objednávky, popis objednaného tovaru, ako aj číslo účtu na účely vrátenia platby.

 1. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Ak potrebujete reklamovať tovar, ktorý ste u nás objednali, alebo ho chcete vrátiť, postupujte prosím, podľa nasledovných informácií.

Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru.

V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 • predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale a predaj periodickej tlače,

Právo na odstúpenie od zmluvy ste povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail). Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak ste oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslali najneskôr v posledný deň lehoty.

Kupujúci je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu J. C. Hronského 1173/15, 953 01 Zlaté Moravce, neposielajte ho ako dobierku. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša kupujúci.

Tovar nám prosím doručte kompletný, nepoškodený, v originálnom obale a nepoužívaný, inak kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Kúpnu cenu Vám vrátime najneskôr do 14 dní rovnakým spôsobom, aký ste použili pri svojej platbe, pokiaľ sa nedohodneme inak.  Kupujúci je povinný preukázať nákup tovaru dokladom o kúpe. Lehota pre vybavenie reklamácie beží od predania/doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu. Tovar by mal byť pri preprave zabalený vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu, mal by byť čistý a kompletný.

Reklamačné podmienky

Ak potrebujete reklamovať tovar, ktorý ste u nás objednali, všetky potrebné informácie nájdete TU.

 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Všetky potrebné informácie o tom, ako chránime vaše súkromie, aké údaje získavame, ako ich používame, na aké účel, či a s kým ich zdieľame, ale aj to ako môžete ich spracúvanie kontrolovať a tiež o právach, ktoré v súvislosti s ich spracúvaním máte, nájdete TU.

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA VOP

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 01.11.2023.

Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke eshop.krojovanebabatka.sk.

Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov. V prípade rozporu týchto VOP so všeobecne záväznou právnou úpravou má prednosť všeobecne záväzná právna úprava.

Za predávajúceho Monika Klučiarová – štatutár OZ